ქართ ქართ
Eng Eng

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის სტრუქტურა

დამტკიცებულია:

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის

დირექტორის 2017 წლის ___________ თებერვლის N___ ბრძანებით