ქართ ქართ
Eng Eng

სამოქმედო გეგმები

                                                                                            

 

                                                                                                   დამტკიცებულია:   შპს   ჯავახეთის                                                    

                                                                                                  საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის

                                                                                                                         ბრძანებით 01-6   16.02. 2017 .

 

 

                                                                                                              

        შპს ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი

 

დაწესებულების განვითარების  ერთწლიანი 2017 -2018  წლის სამოქმედო  გეგმა

 

                                              

N

განსახორციელებელი მოქმედება

განმახორციელებელი პირი

განხორციელების ვადა

1

პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოსაპოვებლად მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

      თებერვალი

2

საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოპოვება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

               აგვისტო-                                                               სექტემბერი

3

სწავლის ხარისხის უზრუნველყოფის მდგრადი სისტემის შექმნა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

4

პედაგოგიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

დირექტორი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

5

კოლეჯის ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება -განახლება

დირექტორი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიბლიოთეკა

 

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

6

პედაგოგიური პერსონალის საქმიანობის დახვეწაზე ზრუნვა ტრენინგების ჩატარება

 

დირექტორი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

7

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

8

სტუდენტური აქტივობების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სტუდენტური სერვისის სამსახური

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

9

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დახვეწა

ფინანსური სამსახური

სამეურნეო, დაცვისა და სისუფთავის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

 

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

10

სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება

დირექტორი

ადმინისტრაცია

სასწავლო წლის განმავლობაში, სისტემატურად

11

დაწესებულების განვითარების 2018/19 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა

ადმინისტრაცია

2018 წლის  მარტი-მაისი

12

დაწესებულების განვითარების 2017/18 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში

დირექტორი

ადმინისტრაცია

   

2018 წლის ივნისი

13

დაწესებულების განვითარების 2018/19 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცება

დირექტორი

2018 წლის ივლისი

            

                                     

 

 

 

 

                                    შპს ჯავახეთის  საზოგადოებრივი კოლეჯი

                              სტრატეგიული განვითარების გეგმა. 2017-2023 წლები

 

 

 

ღონისძიების(პროექტის)დასახელება

გ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა              წ ლ ე ბ ი ს          მ ი ხ ე დ ვ ი თ

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

                                                                                სასწავლო   პროცესი

   1

კოლეჯის საქმიანობის

რეკლამირება

 ×

×

×

×

×

×

×

2

კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების  კატალოგის  გამოცემა

×

×

×

×

×

×

×

 

 

3

პროგრამების დასახვეწად და ხარისხის

გასაუმჯოსებლად

მასწავლებლების,სტუდენტების,

დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა

ახალი კითხვარების პერიოდულად

შემუშავება და შედეგების კვლევა,ანალიზი

×

×

×

×

×

×

×

4

პედაგოგიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

×

×

×

×

×

×

×

5

პედაგოგიური პერსონალის საქმიანობის დახვეწაზე ზრუნვა

×

×

×

×

×

×

×

 

6

 

სტუდენტური აქტივობების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება

×

×

×

×

×

×

×

 

7

პროფესიულ მასწავლებელთა მუშაობის მონიტორინგი-აუცილებლობის შემთხვევაში განახლება/შევსება

×

×

×

×

×

×

×

8

პრაქტიკული კომპონენტების განმახორციელებელი ორგანიზაციების გაფართოება

×

×

×

×

×

×

×

9

სასწავლო პროცესის მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების დანერგვა და მეთოდების მუდმივი განახლება

×

×

×

×

×

×

×

10

საგანმანათლებლო საქმიანობის ახალი რეგულაციების შემუშავება და დახვეწა

×

×

×

×

×

×

×

11

სტუდენტთა მომსახურების სერვისების დახვეწა, მრავალფეროვნება

×

×

×

 

 

 

 

12

ხარისხის მართვის სამსახურის შემდგომი სრულყოფა,რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის შექმნაზე, განახლებასა და შესრულებაზე, ასევე თეორიული/ პრაქტიკული მეცადინეობების პერმანენტულ კონტროლს

×

×

×

×

×

×

×

13

შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით შესაბამისი კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება

×

×

×

×

×

×

×

                                                    მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა

1.

კოლეჯის უზრუნველყოფა ახალი

ინვენატარით,/ტექნიკით, თანამედროვე

სწავლების მეთოდებისა და სტანდარტების

განხორციელებისათვის შესატყვისი

საშუალებებითა და ინსტრუმენტებით

 

×

×

×

×

×

×

2

კოლეჯის ვებ-გვერდის

მუდმივი განახლება, სრულყოფა

×

×

×

×

×

×

×

3

ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება ახალი  სასწავლო ლიტერატურით

 

×

×

×

×

×

×

×

4

საბიბლიოთეკო მომსახურების განვითარება

×

×

×

×

×

×

×

5

სასწავლო გარემოს შესაბამისობის

უზრუნველყოფა დადგენილ სტანდარტებთან.

 

×

×

×

×

×

×

×

6

სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების,

უსაფრთხოებისა და დაცვის ღონისძიებების უზრუნველყოფა

×

×

×

×

×

×

×

7

კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის პერიოდული განახლება–შევსება

 

×

×

×

×

×

×

×

8

კოლეჯის საინფორმაციო-ანალიტიკური და სარეკლამო საქმიანობის განვითარება

 

×

×

×

×

×

×

×

                                                                        ადამიანური რესურსი

1

პროფესიული მასწავლებელის/პროგრამის

განმახორციელებელი პირის,

ადმინისტრაციული პერსონალის

კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

×

×

×

×

×

×

×

2

პროფესიული მასწავლებელის/პროგრამის

განმახორციელებელი პირისა და

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

მეთოდური კონსულტაციების

უზრუნველყოფა.

×

×

×

×

×

×

×

3

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მოტივაციის გაზრდისათვის

აუცილებელი მექანიზმების

შემუშავება და დანერგვა

×

×

×

×

×

×

×

4

ადმინისტრაციის მიერ სტრუქტურული

ქვედანაყოფების კოორდინაციის მიზნით,

.საქმიანობის პერიოდული ანალიზი

×

×

×

×

×

×

×