ქართ ქართ
Eng Eng

სამოქმედო გეგმები

დამტკიცებულია:

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის

დირექტორის 2017 წლის ___________ თებერვლის N___ ბრძანებით

შ.პ.ს. ,,ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის“

ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა

N

განსახორციელებელი მოქმედება

განმახორციელებელი პირი

განხორციელების ვადა

1

საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოსაპოვებლად მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - მათი ორგანიზებით სხვა სტრუქტურული ერთეულების ჩართვა

01.02.- 17.02.17

2

საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოპოვება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

01.04.-01.05.17

3

სასწავლო ცხრილებისა და გეგმების განახლება -დახვეწა

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

01.09 – 01.10.17

4

სწავლის ხარისხის უზრუნველყოფის მდგრადი სისტემის შექმნა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.10.17 – 01.02.18

5

პედაგოგიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.09.17 - 01.02.18

6

კოლეჯის ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება -განახლება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიბლიოთეკა

01.09.17 - 01.02.18

7

პედაგოგიური პერსონალის საქმიანობის დახვეწაზე ზრუნვა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.09.17 - 01.02.18

8

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.01 - 01.02.18

9

სტუდენტური აქტივობების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტური სერვისის სამსახური

01.10.17 - 01.02.18

10

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დახვეწა

ფინანსური სამსახური

სამეურნეო, დაცვისა და სისუფთავის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.01-01.02.18

შენიშვნა:

სტრატეგიულ გეგმაში მითითებული სტრუქტურული ერთეულები ეს არის სავალდებულო ერთეულები, მათი ორგანიზებით სიტუაციიდან გამომდინარე, შესასრულებელი ღონისძიების განხორციელების პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს სხვა სტრუქტურული ერთეულები.

 

დამტკიცებულია:

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის

დირექტორის 2017 წლის ___________ თებერვლის N___ ბრძანებით

 

შ.პ.ს. ,,ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის“

ექვსწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა

N

განსახორციელებელი მოქმედება

განმახორციელებელი პირი

განხორციელების ვადა

1

საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოსაპოვებლად მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - მათი ორგანიზებით სხვა სტრუქტურული ერთეულების ჩართვა

01.02.- 17.02.17

2

საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლების მოპოვება

დირექტორი

იურისტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

01.04.-01.05.17

3

სასწავლო ცხრილებისა და გეგმების განახლება -დახვეწა

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

01.09 – 01.10.17

4

სწავლის ხარისხის უზრუნველყოფის მდგრადი სისტემის შექმნა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.10.17 – 01.02.18

5

პედაგოგიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.09.17 - 01.02.18

6

კოლეჯის ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება -განახლება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიბლიოთეკა

01.09.17 - 01.02.18

7

პედაგოგიური პერსონალის საქმიანობის დახვეწაზე ზრუნვა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.09.17 - 01.02.18

8

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.01 - 01.02.18

9

სტუდენტური აქტივობების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტური სერვისის სამსახური

01.10.17 - 01.02.18

10

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დახვეწა

ფინანსური სამსახური

სამეურნეო, დაცვისა და სისუფთავის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.01-01.02.18

11

ორგანიზაციული სტრუქტურის გადახედვა/აუცილებლობის შემთხვევაში დახვეწა ან/და შეცვლა

დამფუძნებელთა კრება

დირექტორი

იურდიული სამსახური

01.06-01.09.18

01.06.19-01.09.19

01.06.20 -01.09.20

01.06.21-01.09.21

01.06.22-01.09.22

01.06.23-01.09.23

12

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე კადრების მუშაობის მონიტორინგი გადახედვა/აუცილებლობის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე კადრების შეცვლა/განახლება

დირექტორი

იურდიული სამსახური

01.06.18 -01.09.18

01.06.19-01.09.19

01.06.20 -01.09.20

01.06.21-01.09.21

01.06.22-01.09.22

01.06.23-01.09.23

13

პროფესიულ განათლების მასწავლებელთა/პრაქტიკის ინსტრუქტორთა მუშაობის მონიტორინგი - აუცილებლობის შემთხვევაში განახლება/შევსება

დირექტორი

იურდიული სამსახური

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.06.18 -01.09.18

01.06.19-01.09.19

01.06.20 -01.09.20

01.06.21-01.09.21

01.06.22-01.09.22

01.06.23-01.09.23

14

ყოველწლიური თვითშეფასების შევსება და წარდგენა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.05.18 -29.06.18

01.05.19- 29.06.19

01.05.20 - 29.06.20

01.05.21- 29.06.21

01.05.22- 29.06.22

01.05.23- 29.06.23

15

პრაქტიკული კომპონენტების განმახორციელებელი ორგანიზაციების გაფართოება

დირექტორი

იურიდიული სამსახური

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.06.18 -01.09.18

01.06.19-01.09.19

01.06.20 -01.09.20

01.06.21-01.09.21

01.06.22-01.09.22

01.06.23-01.09.23

16

პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსების შემუშავება/განხორციელება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 -01.02.23

17

დასაქმებაზე ორიენტირებული აქტივობების შემუშავება/განხორციელება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18-01.02.23

18

პროფესიული სტუდენტების, პროფესიული განათლების მასწავლებლების, პრაქტიკის ინსტრუქტორების გამოკითხვის ჩატარება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

6 წლის განმავლობაში თითოეული მოდულის დასრულებისთანავე

19

პარტნიორთა დამსაქმებელთა გამოკითხვა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლისა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ასახვის მიზნით

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.06.18 -01.09.18

01.06.19-01.09.19

01.06.20 -01.09.20

01.06.21-01.09.21

01.06.22-01.09.22

01.06.23-01.09.23

20

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/მოკლევადიანი კურსების შემუშავება– განახლება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

21

ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

22

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების მუდმივი მონიტორინგი

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

23

შშმ. სსსმ პირებისთვის გარემოს ადაპტირება (მუდმივი განახლება)

დირექტორი

ფინანსური სამსახური

სამეურნეო, დაცვისა და სისუფთავის უზრუნველყოფის სამსახური

01.02.18 – 01.02.23

24

ღია კარის დღეების ორგანიზება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

25

პროფესიულ სტუდენტთა მიღება, მოსამზადებელი სამუშაოების ორგანიზება

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

26

პროფორიენტაციის ღონისძიების მოწყობა, ვიზიტი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

01.02.18 – 01.02.23

შენიშვნა:

სტრატეგიულ გეგმაში მითითებული სტრუქტურული ერთეულები ეს არის სავალდებულო ერთეულები, მათი ორგანიზებით სიტუაციიდან გამომდინარე, შესასრულებელი ღონისძიების განხორციელების პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს სხვა სტრუქტურული ერთეულები.