ქართ ქართ
Eng Eng

ნორმატიული აქტები

შინაგანაწესი

 

სასწავლო დებულება

 

თვითშეფასების კითხარი

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი

 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

 

პროგრამის განმახორციელებელი პირის/პროფესიული მასწავლებლის შერჩევის წესი 

 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი