ქართ ქართ
Eng Eng

მისია, მიზანი, ამოცანები

მისია
შ.პ.ს. ჯავახეთის პროფესიული კოლეჯის სამომავლო გეგმებია:

 • მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
 • პიროვნების პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა.
 • პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტის მომზადება.
 • სოციალ-ეკონომიურ პირობებთან მოსახლეობის მისადაგების ხელშეწყობა.
 • მოვახდინოთ რეგიონში ახალგაზრდა თაობის რეალიზება.
 • პედაგოდიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა.
 • საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავსება.
 • საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება.
 • ზრუნვა პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
 • ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად.
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმებას, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა. და თუითდასაქმების ხელშეწყობა.