ქართ ქართ
Eng Eng
ბიბლიოთეკა

ჩვენ შესახებ

შ.პ.ს. ,,ჯავახეთის პროფესიულმა კოლეჯმა”რეგისტრაცია 2011 წელს გაიარა.
საგანმანათლებლო დაწესებულება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალით. აქვს შესაბამისი აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა საჭირო წიგნადი ფონდით და სამკითხველო დარბაზით, კომპიუტერის კაბინეტი, მედპუნქტი.
აქვს შემდეგი მიმართულებები:
ექთნის თანაშემწე მე-3 საფეხური
მასწავლებლები მიზნად ისახავენ შესაბამისი საფეხურის ცოდნის,უნარების და ღირებულებების მქონე სპეციალისტის მომზადებას,რომელიც დასაქმდება სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებებში(სტაციონარებში,პოლიკლინიკაში)ბინაზე მოვლის სამსახურში, ძიძად. მას შეეძლება სხვადასხვა ასაკის პაციენტის
მოვლა,პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა.
ოფის მენეჯერი მე-3 საფეხური
ოფის-მენეჯერის დასაქმების სფეროა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, სადაც მიმდინარეობს საქმისწარმოება. შეუძლია სამდივნო საქმიანობის შესახებ ახალი ცოდნის მიღება,საზოგადოებასთან ურთიერთობა,ელემენტარული დონის კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე,ფლობს
კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს, შეუძლია ინფორმაციის მიღება, დაზუსტება და გადამუშავება. შეისწავლიან საქმისწარმოების უახლოეს ტექნოლოგიებს.
სტრუქტურა
დირექტორი,მოადგილე, სასწავლო ნაწილი, ბუღალტერი, იურისტი, ბიბლიოთეკარი,აკადემიური პერსონალი, დამხმარე პერსონალი, სტუდენტები.

მისია
შ.პ.ს. ჯავახეთის პროფესიული კოლეჯის სამომავლო გეგმებია:

 • მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
 • პიროვნების პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა.
 • პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტის მომზადება.
 • სოციალ-ეკონომიურ პირობებთან მოსახლეობის მისადაგების ხელშეწყობა.
 • მოვახდინოთ რეგიონში ახალგაზრდა თაობის რეალიზება.
 • პედაგოდიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა.
 • საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავსება.
 • საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება.
 • ზრუნვა პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
 • ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად.
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმებას, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა. და თუითდასაქმების ხელშეწყობა.

 

პედაგოგიური პერსონალი

 1. სტეფანე ეზოიანი
 2. თამარ ვაჭარაძე
 3. ვენერა მარტესიანი
 4. იზაბელა გულანიანი
 5. ანაიდა ეპოზიანი
 6. მარიამ ყურმაშვილი
 7. გრეტა დარბინიანი
 8. ელიზავეტა ყაზარიანი
 9. სოფიო გვარამაძე
 10. ლეილა ხმალაძე
 11. მარინა ნარიმანიშვილი
 12.  ვაღაშაკ შახბეკიანი
 13. სედა ბანგოიანი
 14. ზადინე ზადოიანი
 15. რიტა ბარეკიანი 
 16. კარინე ხრიკიანი 
 17. ველიჯანაშვილი დათო
 18. ოსიძე ზამირა
 19. მარინა კულდონაშვილი