ქართ ქართ
Eng Eng

კატალოგი

                                                                        ბრძანება # ესა და ეს

 


შპს „ ჯავახეთის  საზოგადოებრივი კოლეჯი“

                    პროფესიული

  

               საგანმანათლებლო 

 

                   პროგრამების

 

       კ ა ტ ა ლ ო გ ი

                  2017

 

 

 

 

     ზოგადი  ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ

სახელწოდება:    შპს „ჯავახეთის  საზოგადოებრივი  კოლეჯი“

  

დირექტორი:       ჯემა კაროიანი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:    მიკოიანის 12  

ტელეფონი:

ოფიციალური საიტი“

ელ.ფოსტა

 

 

შპს,, ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯი  წარმოადგენს  თვითმმართველობის  პრინციპით მოქმედ  საგანმანათლებლო   დაწესებულებას,  რომელიც  დაკომპლექტებულია  მაღალი  კვალიფიკაციის  მქონე  პერსონალით  და  თავის  საქმიანობას  წარმართავს  საქართველოს  მოქმედი  კანონმდებლობისა  და  დებულების  საფუძველზე.

 

კოლეჯის დირექტორი;      ჯემა კაროიანი

 

 

 

 

პროფესიული პროგრამების კატალოგი

 

 

 

 

 

შპს,, ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯი  წარმოადგენს  თვითმმართველობის  პრინციპით მოქმედ  საგანმანათლებლო   დაწესებულებას,  რომელიც  დაკომპლექტებულია  მაღალი  კვალიფიკაციის  მქონე  პერსონალით  და  თავის  საქმიანობას  წარმართავს  საქართველოს  მოქმედი  კანონმდებლობისა  და  დებულების  საფუძველზე.

შპს ,,ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯის  იყრიდიული  მისამართია  მიკოიანის 12  კოლეჯის დირექტორი;      ჯემა კაროიანი

დირექტორის მოადგილე:   ლელა  დემეტრაშვილი

,,ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯი  ახორციელებს შემდეგ  პროფესიულ  საქგანმანათლებლო  პროგრამებს:

N პროგრამის დასახელება    პროფესიული  განათლების საფეხური მისანიჭებელი პროფესიული  კვალიფიკაცია კრედიტების რაოდენობა

 

1.  

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

    პედაგოგი     

       V საფეხური ბაგა-ბაღის აღმზრდელი  პედაგოგის Vსაფეხურის

პროფესიული კვალიფიკაცია

162 კრედიტი

2. ბანკის მოლარე ოპერატორი    

       III  საფეხური მოლარე-ოპერატორის III

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

98კრედიტი

3. ბუღალტერ-ტექნიკოსი     

       III საფეხურიბუღალტერ ტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

93 კრედიტი

4.ოფისის  მენეჯერი     IV საფეხურიოფისის  მენეჯერის IV საფეხირის პროფესიული კვალიფიკაცია

146კრედიტი

 

კურსდამთავრებულებს  ეძლევათ  პროფესიული   სახელმწიფო  დიპლომი.

 

 

შპს ,,ჯავახეთის’’საზოგადოებრივი   კოლეჯის  მისიაა  შიდა  და  გარე  შრომის  ბაზრის  სტანდარტებსა  და  მოთხოვნებზე  ორიენტირებული,  მაღალ  კვალიფიციური  პროფესიონალი  კადრების  მომზადება.

კოლეჯის  ძირითადი  მიზანია  ახალგაზრდებს  გამოუმუშაოს  თვითმყოფადობა,  დამოუკიდებელი  და  კრიტიკული  აზროვნება.

კოლეჯის  ძირითადი  ამოცანებია:

• პრაქტიკულ  საქმიანობაზე  ორიენტირებული  პროფესიული  განათლების   მქონე  სპეციალისტების  მომზადება

• უწყვეტი  განათლების  პრინციპების  დანერგვა

• სხვა  საგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან  თანამშრომლობა

• სტუდენტთა  და  მასწავლებელთა  მობილობის  ხელშეწყობა

• მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის  მოდერნიზება  საერთაშორისო  სტანდარტების  მოთხოვნების  შესაბამისად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                     რამე სურათი

 

 

            

              ბაგა- ბაღის  აღმზრდელი  პედაგოგი

                 საგანმანათლებლო  პროგრამა

                                          01101

ბაგა-ბაღის  აღმზრდელი  პედაგოგის  V საფეხურის  პროფესიული  პროგრამა  მოიცავს  162  კრედიტს.  კურსდამთავრებულებს  ენიჭება  ბაგა-ბაღის  აღმზრდელი  პედაგოგის   მეხუთე  საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაცია  და  გაიცემა  სახელმწიფო  პროფესიული  დიპლიმი.

                                   პროგრამაზე   დაშვების  წინაპირობა

ბაგა-ბაღის  აღმზრდელი  პედაგოგის  V საფეხურზე ჩარიცხვა  ხდება

 დოკუმენტების  განხილვისა  და  პირის  შესაბამისობის  განსაზღვრის  საფუზველზე

 სრული  ზოგადი  განათლების  საფუზველზე.

 

                          საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანი

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის მან უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს   ბავშვის ოჯახთან, ბაღის კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

 

                                                სწავლის შედეგები:

 

                          პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 

• ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება

• სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით

• სააღმზრდელო პროცესის მართვა პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით

• წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნა

 

 

                               პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

 

• მოცულობა: 162კრედიტი

• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  29 სასწავლო თვე

 

                                  პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:

 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

I. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

II. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული)სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

                  ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

                  ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

 

 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

 

  “შეზღუდული  შესაძლებლობისა  და  სპეციალური  საგანმანათლებლო  საჭიროების  მქონე  პირთა  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაში  ჩართულობის  მიზნით

                         პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს  ჯავახეთის  საზოგადოებრივი  კოლეჯის პრეროგატივას. პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რამე  სურათi

      ბანკის  მოლარე-ოპერატორი

                    საგანმანათლებლო  პროგრამა

                                            04105

ბანკის  მოლარე- ოპერატორის III საფეხურის  პროფესიული  პროგრამა  მოიცავს  98  კრედიტს.  კურსდამთავრებულებს  ენიჭებათ  მოლარე-ოპერატორის III საფეხურის  პროფესიული  .კვალიფიკაცია და გაიცემა  სახელმწიფო  პროფესიული  დიპლომი.

                    პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა

 

 საბაზო  განათლება

 

 

 

                                     კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს მოლარედ, ან მოლარე ოპერატორად  კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც წარმოებს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები.

 

                                                                  პროგრამის მიზანი:

 

 

პროგრამის მიზანია სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს ცოდნა შრომის ბაზარზე ფართოდ წარმოდგენილი პროფესიის — მოლარე-ოპერატორის შესახებ და განუვითაროს ის აუცილებელი კომპეტენციები, რომლებიც შესაძლებელობას მისცემს მას დასაქმდეს მოლარედ კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და სხვა დაწესებულებებში, სადაც წარმოებს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები.

 

 

 

 

 

                                                        სწავლის შედეგები

                       

                            პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

• ანგარიშის გახსნა/დახურვა

• ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი ნიშნების ამოცნობა

• სწრაფი ფულადი გზავნილების განხორციელება

• დეპოზიტების მართვა

• სესხების მართვა

• დისტანციური მომსახურება

• სალაროს გახსნა–დახურვა

• ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციების წარმოება

• გაყიდვების ტექნიკის გამოყენება

• სწრაფი ფულადი გზავნილები

• კონფლიქტური სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

      

 

 

 

                                           პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა

 

• მოცულობა:98 კრედიტი

• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  18 სასწავლო თვე

 

                                                    

                                პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:

 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული)სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

               ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

               ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაშიპროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

 

                                 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ჯავახეთის  საზოგადოებრივი  კოლეჯის პრეროგატივას. პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          რამე სურათი

 

          ბუღალტერ-ტექნიკოსი

 

                               საგანმანათლებლო  პროგრამა

 

                                                          04106

ბუღალტერ-ტექნიკოსის III საფეხურის  პროფესიული  პროგრამა  მოიცავს  93 კრედიტს. კურსდამთავრებულებს  ენიჭება  ბუღალტერ- ტექნიკოსის III საფეხურის  პროფესიული  .კვალიფიკაცია  და გაიცემა  სახელმწიფო  პროფესიული  დიპლომი.

 

პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა

 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის III საფეხურზე  ჩარიცხვა ხდება

 საბაზო  განათლება

                                კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ბიზნესერთეულებში, როგორც ბუღალტერი, საფინანსო სამსახურის (ბუღალტერიის) სპეციალისტი, ბუღალტერ-ტექნიკოსი (დამხმარე ბუღალტერი, რომლის სამუშაო ადგილი ბიზნესერთეულებში შეიძლება მოიხსენიებოდეს, როგორც ბუღალტრის მოადგილე, ბუღალტრის ასისტენტი და სხვ.) და ა.შ.

 

                                                                     პროგრამის მიზანი:

 

პროგრამის მიზანია მისცეს პირს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების, საგადასახადო დაბეგვრის ზოგადი პრინციპებისა და ფინანსური  ანგარიშგების მოსამზადებელ სამუშაოებში მონაწილეობისათვის აუცილებელი ძირითადი საკითხების ცოდნა.

გამოუმუშაოს სამეურნეო ოპერაციის აღქმისა და შეფასების,   სამეურნეო ოპერაციის დოკუმენტირების, ბუღალტრული მონაცემების დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის, საბუღალტრო რეგისტრებში სამეურნეო ოპერაციის ასახვის, ბუღალტრული ანგარიშების დახურვის, საშემოსავლო და დღგ-ის  აღრიცხვის, საცდელი ბალანსის შედგენის, დანახარჯების კლასიფიკაციის, პერიოდიზაციისა და თვითღირებულების კალკულაციის, შიდა მენეჯმენტისთვის ანგარიშგების შედგენა-წარდგენისა და საბუღალტრო კომპიუტერული  პროგრამის გამოყენების უნარები;  

შექმნას და გაამართლოს საზოგადოების მოლოდინი, რომ ამ პროგრამით მომზადებული სპეციალისტები დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკისა დაკონფიდენციალობის დაცვით, აღჭურვილები იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

 

 

                                                                          სწავლის შედეგები:

 

                                    პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 

• პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების მოპოვებაში მონაწილეობა

• სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა ხელით მუშაობის პირობებში და კომპიუტერული პროგრამისგამოყენებით

• შიდამოხმარების მიზნით (ოპერატიული მართვისათვის) ანგარიშგების მომზადება-წარდგენა

• საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში მონაწილეობა

• პროფესიული  განვითარებისათვის ზრუნვა

 

                                             პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

 

• მოცულობა: 93 კრედიტი

• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  17 სასწავლო თვე

 

                                           პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

 

            შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით

 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა

 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში

 

                                    პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ,,ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯის  პრეროგატივას. პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 

 

 

 

                                                      ოფისის  მენეჯერი    

       

                                       საგანმანათლებლო  პროგრამა

 

                                                             04101

ოფისის  მენეჯერის  IVსაფეხურის  პროგრამა  მოიცავს 146  კრედიტს.

კურსდამთავრებულებს  ენიჭება  ოფისის  მენეჯერის  IVსაფეხურის   პროფესიული  კვალიფიკაცია  და  გაიცემა  სახელმწიფო  პროფესიული  დიპლომი.

                               პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 

              სრული ზოგადი განათლება

 

                              კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, ორგანიზაციის შესაბამისი ადმინისტრაციული სრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად.

 

                                                       პროგრამის მიზანი:

 

პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს ამ პროგრამის გავლის შემდეგ ჰქონდეთ ის აუცილებელი კომპეტენციები და უნარები, რომლებიც დაეხმარება მათ დასაქმდნენ ოფისის მენეჯერის თანამდებობაზე  სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურებში. კურსდამთავრებულს შეეძლება სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციული პროცედურების წარმოება. 

 

 

                                                  სწავლის შედეგები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

• საოფისე საქმიანობის ადმინისტრირება

• საოფისე მარაგების მართვა

• კორესპონდენციის ორგანიზება

• დოკუმენტების (საგანმკარგულებლო, საინფორმციო, სააღმსრულებლო) პროექტების შედგენა

• პერსონალისსაქმიანობის ორგანიზება და საკადრო საქმისწარმოება

• მიღებისა და ღონისძიებების ორგანიზება

 

 

                                  პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა

• მოცულობა:146კრედიტი

• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  26სასწავლო თვე

 

 

                                        

                                             პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:

 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული)სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

                     ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

                     ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაშიპროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

 

                                     პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაწარმოადგენს  შპს ,,ჯავახეთის’’  საზოგადოებრივი  კოლეჯის  პრეროგატივას.პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 

 

                                                          

                                                         გისურვებთ წარმატებებს!